วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

          วัดโพธิ์สว่างวนาราม ตั้งอยู่ที่บ้านดงหวาย หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๓๐ ตารางวา น.ส.๓ ก เลขที่ ๒๗๗ อาณาเขต ทิศเหนือจดทางสาธารณะ ทิศใต้จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกจดบ้านนิคมพัฒนา ทิศตะวันตกจดทางสาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๑ เมตร พ.ศ.๒๕๑๖ แลกุฎิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ปูชนีวัตถุมี พระพุทธรูป ปางประทานพร และปางสมาธิ จำนวน ๒ องค์ และพระพุทธรูปไม้ จำนวน ๓ องค์
          วัดโพธิ์สว่างวนาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๒ ชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านดงหวาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๙ การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนามคือ
รูปที่ ๑ พระหลักคำ พ.ศ.๒๔๔๘-๒๔๕๘ 
รูปที่ ๒ พระสอน   พ.ศ.๒๔๕๘-๒๔๖๐ 
รูปที่ ๓ พระการัน พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๗๐
รูปที่ ๔ พระบัว พ.ศ.๒๔๗๐-๒๕๐๔ 
รูปที่ ๕ พระคำตา พ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๐๙
รูปที่ ๖ พระชาย พ.ศ.๒๕๐๙-๒๕๒๒
รูปที่ ๗ พระซุย พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๔
รูปที่ ๘ พระบรรเลง พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๒๖
รูปที่ ๙ พระชารี พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๒๙
รูปที่ ๑๐ พระหนูพัด พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๒
รูปที่ ๑๑ พระมหาวิทยา พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๔ 
รูปที่ ๑๒ พระอุทัย  จนฺทสีโล ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นต้นมา

ข้อมูลจาก...ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๓  กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ  พิมพ์ครั้งที่๑
พ.ศ.๒๕๓๗ พิมพ์ที่โรงพิมพ์การศาสนากรุงเทพฯ  หน้า ๗๒๒